Utrwalanie pamięci o Annie w różnych dziełach

 

 

.

 

       Książki

       Jeśli chodzi o książki, to do najpoważniejszych trzeba zaliczyć monografię Anny, autorstwa Ks. Prof. dr hab. Henryka Misztala i s. Bernadety Lipian: Anna Jenke (wyd. Kul 1994), Dzienniczki Anny i kilka książek autorstwa s. Bernadety.

 


 

       Poezja

       Pierwsze wiersze o Annie pisał Pan mgr Witold Szczepaniec - poeta, malarz, grafik - obecnie mieszkaniec Szczecina. Wiersze powstawały sukcesywnie, aż w końcu zostały wydane w 1998 r., w tomiku zatytułowanym "Rozmowy z Anną". Od kilku lat, wiersze te były i są wykorzystywane na różne uroczystości, imrezy, jakie urządza Towarzystwo. Również były recytowane w "Radio Maryja", w katolickim radio "Ave Maria" w Jarosławiu, na szkolnych akademiach.
       Ponadto, Pan mgr Witold Szczepaniec, przez swoją poezję, także przez liczne wystąpienia, prelekcje na spotkaniach, w bardzo szerokim zakresie rozsławia imię Anny. Jest Członkiem TPAJ i wciąż aktywnie pracuje dla jego rozwoju.
       Duże zasługi w dziedzinie poezji ma również Pani mgr Lidia Tomkiewicz - Jarosławianka. Annę Jenke znała doskonale, gdyż przez dłuższy czas przyjaźniła się z Nią i była Jej bliska duchowo. Dziś pisze wiersze o Niej. Pisze sporadycznie, jakby na życzenie. Ukazują się one często w Słonecznej Skale i w innych czasopismach. W maju w 2000 r. został wydany tomik poezji pióra Pani Lidii, pt. "Sercem pisane", w którym znajdują się także wiersze o Annie. Podczas promocji owego tomiku, Poetka o swojej znajomości z Anną - również rozmiłowaną w poezji - tak powiedziała:
       "(...) Moja znajomość z Anną Jenke przerodziła się z czasem w przyjaźń, szczególnie podczas nocnego czuwania w Jej domu, z racji pierwszych sobót miesiąca.
       Była troskliwą i gościnną Panią domu. Przygotowywała teksty modlitw i piękne strofy poezji religijnej. I posiłek także. To dzięki Annie poznałam "Balladę o flagach" i "Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich" K.I. Gałczynskiego. Zresztą wiele innych utworów (...).
       Przeszła przez Jarosław zostawiając po sobie odczucie dobroci, wrażliwości subtelnej i poetyckiego piękna".

       Z poezją związana jest jeszcze Pani Winczyslawa Bartecka, której wiersze raz po raz ukazują się w Słonecznej Skale. Bliska jest Jej osoba Sł. Bożej Anny, toteż kilka wierszy oraz piosenkę harcerską: "Płonie ognisko" we własnej interpretacji, Jej poświęciła.

Wiersze o Annie i dla Anny Jenke

 


 

       Prace dyplomowe

       Dotychczas, na temat Anny Jenke napisano jedną rozprawę doktorską i 12 prac magisterskich. Prace były pisane na różnych uczelniach, jak: KUL, USW, PAT (Kraków, Tarnów, Wrocław) WSP-Rzeszów. Pisali je świeccy i duchowni. Opracowywano również referaty, scenariusze na seminariach, szkolnych konkursach i kursach.

 


 

       Opracowania i artykuły

       Powstało szereg opracowań związanych z Anną jak: akademie na uroczystości rocznicowe, scenariusze na godziny wychowawcze i katechezy. W całościowym pisarstwie przewagę mają artykuły. Dotychczas ukazało się ok. 130 artykułów - w różnych czasopismach (katolickich i świeckich).
       Oto tytuły niektórych czasopism, gdzie były artykuły poświęcone Annie i działalności TPAJ: Niedziela, Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Źródło, Wychowawca, Kurier Jarosławski, Glos Jarosławia, Siewca, Głos katolicki, Ave Maria, Nowiny Rzeszowskie, Życie Przemyskie, Inspiracje, Bieszczadzki dzwon, Przegląd Oświatowy i inne.

       Od 1 stycznia 1995 r. Towarzystwo wydaje swoje czasopismo o wychowaniu - "Słoneczna Skala". Nazwa czasopisma kryje w sobie totem harcerski Anny, którym posługiwała się, np. podpisując swoje artykuły i pisma. Totem krył w sobie następującą treść: dla siebie chciała Anna być wymagająca, stanowcza, twarda jak skała. Natomiast dla innych - serdeczna, dobra, ciepła jak słońce. Stąd nazwała sie Słoneczną Skałą.
       Początkowo był to dwumiesięcznik, od roku wychodzi jako kwartalnik. W tym czasopiśmie każdy może znaleźć coś dla siebie: nauczyciele, rodzice, młodzież, dzieci. Ostatnio, jedna część egzemplarza poświęcona jest programom wychowawczym, gdyż taka jest potrzeba chwili.
       Na łamach czasopisma, najczęściej swoje artykuły umieszczali mgr Krzysztof Wielgut - Przyjaciel Anny (z czasów studiów), znany również z artykułów pisanych w "Niedzieli", ks. Infułat Stanisław Zygarowicz, ks. dr hab. Henryk Misztal, ks. mgr Andrzej Chmura, mgr Fr. Edward Cimek, mgr Maria Andres, mgr Mieczysław Biliński, mgr Henryk Grymuza i inni. Sporo miejsca zajmowały również wiersze, najczęściej pióra mgr Lidii Tomkiewicz, mgr Witolda Szczepańca, mgr Ireny Omiatacz, Winczysławy Barteckiej i Janiny Jakobsze. Rubrykę Młodzi o sobie wypełnia młodzież szkolna, studiująca i pracująca.
       "Słoneczna Skała" przekazuje na bieżąco także informacje o działalności TPAJ, o przebiegu procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej Anny. Dociera do wszystkich Członków Towarzystwa w Polsce, jak również do Głównych Bibliotek: w Warszawie, na KUL, UJ oraz do Uniwersytetu w Toruniu.
       Czasopismo to przez swój charakter i zakres poruszanej problematyki - integruje i skupia Członków TPAJ i innych ludzi wokół treści, przekazywanej językiem prawdy i w duchu Anny, czyli "Słonecznej Skały".

 


 

       Portrety

       Pamięć o Annie utrwalana jest także w malarstwie. Dotychczas zostało namalowanych kilka portretów: Autorami ich są:

  mgr Elżbieta Plodzień - 4 portrety
  prof. Stanisław Bialogłowicz - (uczeń Anny) - 2 portrety
  mgr Edward Kierefling -1 portret
  mgr Maria Piśko - 2 portrety
  Jan Molga - 2 portrety
  mgr Emil Polit - 1 portret (ofiarowany Ojcu św., podczas pielgrzymki do Krosna)
  Andrzej Krawczyk (uczeń Anny) -1 portret
  mgr St. Sprawka -1 portret
  mgr Alicja Łątka-Lewandowska (uczennica Anny) -1 portret
  mgr Teresa i mgr Piotr Moskalowie (uczniowie Anny) - 1 portret

       Większość z tych portretów znajduje się w biurze Towarzystwa w Jarosławiu. Dwa są w posiadaniu Księży Arcybiskupów w Przemyślu, dwa w Ośrodku Formacyjnym (b. Opactwo) w Jarosławiu. Jeden znajduje się w Szkole im. Anny Jenke w Rogóżnie.

 


 

       Film "Barwy Świętości"

       Staraniem Pani Redaktor i Reżyser Jadwigi Skawińskiej z Warszawy, powstał film o Annie Jenke pt. "Barwy świętości". Jego emisja miała miejsce 3 IV (w dzień urodzin Anny) w 1996 r, w pr. 2 TVP. Według rzeczoznawców - film jest udany. Opiera się na materiałach źródłowych. Przegrany na kasetę jest wykorzystywany na lekcjach czy spotkaniach młodzieżowych, kursach dla nauczycieli i przy innych okazjach.
       Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke jest wdzięczne Pani Redaktor Jadwidze Skawińskiej za pomysł, a potem za realizację tego pożytecznego dzieła. Pani Redaktor jest Członkiem TPAJ.

 


 

       Audycje radiowe

       W Radio Maryja odbyła się dwukrotna audycja: "Rozmowy Niedokończone" - Błażowa: 9 X 1998 r. i Toruń: 29 X 2000 r.
       Również radia lokalne transmitowały programy poświęcone Annie, jak: Radio "Via" - Rzeszów, "Radio Rzeszów", Radio "Fara" - Krosno, Radio "Ave Maria" - Jarosław, Radio "Niepokalanów".

 


 

       Muzea

       Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki - Warszawa. Dzięki wielkiej życzliwości Kustosz Muzum Ks. Jerzego Popiełuszki w Sanktuarium Żoliborskim - Pani Neli Wojniakiewicz, swoje miejsce w tym muzeum ma również Anna Jenke. Po otrzymaniu materiałów od Towarzystwa, Pani Nela pisała:
       "Przeto pragnę powiadomić Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, że w Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki Przeszłość - Przyszłości, Sługa Boża Anna Jenke będzie razem głosić nam żyjącym, ze warto dla jednej miłości żyć, że warto całego siebie dać jak bukiet polnych kwiatów... Proszę tylko o czas w dokonaniu tego cudownego wydarzenia - dla Tej niezwykłej Postaci, o czym powiadomię.
       Bóg Warn zapłać - teraz stanowimy j e d n o! Oni wypraszają laski dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej umiłowanej Ojczyzny".

Nela          

 

       W niedługim czasie, od Pani Neli Wojniakiewicz przyszedł list z następującą notatką:

       " W grudniu (1999 r.) był w Muzeum Pan Wojewoda Podkarpacki Zbigniew Sieczkoś. Ogromnie się wzruszył i napisał w kronice:
       Dziękuję Ci Jerzy, że przyjąłeś pod swój dach Córkę ziemi jaroslawskiej - Annę Jenke. Pamiętajcie o dobrym Podkarpaciu przed Bogiem".

Nela          

 


 

       Muzeum w Kałkowie-Godowie

       Mamy nadzieję, że Sł. Boża Anna wkrótce znajdzie też miejsce w Muzeum w Kałkowie-Godowie. Kustosz Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Ks. Czesław Wala czyni starania w tym kierunku. Towarzystwo przekazało już materiały o Annie, które zostaną umieszczone w muzeum.

 

 

 

 

Źródło:
Słoneczna Skała. Kwartalnik o wychowaniu. Nr 35 (I-III) 2001 r. (Numer specjalny).


Powrót do Strony Głównej