Ważniejsze wydarzenia dotyczące
procesu beatyfikacyjnego
Sł. Bożej Anny Jenke

 

.

 

       Sprawa procesu beatyfikacyjnego Anny Jenke, zda się, stoi na pierwszym miejscu wśród wielu działań ludzi weń zaangażowanych. To przede wszystkim Kościół bierze na siebie decyzję, a potem odpowiedzialność za wszystkie starania i prace, zmierzające do wyniesienia kogoś do chwały ołtarzy.

       W przypadku Anny Jenke, to Kościół Przemyski zadecydował rozpocząć proces. Decyzję tę poprzedziły prośby wiernych, a zwłaszcza Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu, jak również Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie" w Rzeszowie.

       Po zebraniu odpowiednich dokumentów, ówczesny Ordynariusz diecezji J.E. Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, zwrócił się do Kongregacji Spraw Świętych w Watykanie o zezwolenie na prowadzenie procesu na szczeblu diecezjalnym i takie wkrótce otrzymał.

       Bezpośrednim przygotowaniem do rozpoczęcia procesu - w imieniu Ks. Arcybiskupa - zajął się Ks. Infułat dr Stanisław Zygarowicz z Przemyśla.

       Swoją znaczną pomocą, w tym procesie służył Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal z KUL-u. Jako profesor Prawa Kanonicznego i Kierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego jest profesjonalistą w przeprowadzaniu procesów kanonizacyjnych w Polsce.

       Na postulatora sprawy została powołana s. Bernadeta Lipian.

 

       Proces rozpoczął się 26 marca 1993 r. W pierwszej kolejności został powołany i zaprzysiężony Trybunał Kościelny, w skład którego weszli:

       W procesie, Trybunał przesłuchiwał świadków życia Sł. Bożej Anny. Powołano 40 świadków, którzy pod przysięgą zeznawali, co wiedzieli na temat życia Anny, ze szczególnym uwzględnieniemjej życia duchowego.

 

       W czasie trwania procesu, zgodnie z wymaganiami prawa kanonizacyjnego, przeprowadzono ekshumację doczesnych szczątków Sł. Bożej Anny. Miało to miejsce 10 kwietnia 1997 roku, przy udziale specjalnej Komisji ze strony Kościoła, lekarzy i świadków pogrzebu. Doczesne szczątki, oczyszczone przez lekarzy, zakonserwowane, złożone do trumienek i zalakowane, zostały przeniesione do krypty (pod posadzkę) bocznej nawy kościoła św. Mikołaja (b. Opactwo Sióstr Benedyktynek) w Jarosławiu. Będą tam spoczywać aż do beatyfikacji, jeżeli z woli Bożej taka nastąpi.

 

       W międzyczasie, postulator sprawy kompletował odpowiednie dokumenty, jak: dowody osobiste Anny Jenke, Jej pisma i pisma o niej. Zeznania świadków i część innych dokumentów zostały przetłumaczone na język włoski. Dokonała tego mgr Krystyna Kozak z Lublina. Tłumaczenie zostało ukończone w październiku 1998 r.

 

       W dniu 12 stycznia 1999 r., w Rezydencji Arcybiskupów w Przemyślu, odbyła się ostatnia sesja zamykająca proces beatyfikacyjny Sł. Bożej Anny Jenke w diecezji. W sesji tej wzięli udział: Ks. Arcybiskup Józef Michalik - Ordynariusz diecezji, Ks. Infułat Stanisław Zygarowicz - dyrektor do spraw procesów w diecezji, Członkowie Trybunału Kościelnego, Sekretarze Kurii i kilku Gości Honorowych.

       Zebrana dokumentacja, w dwu zestawach i w dwu językach: wersja polska i włoska została podpisana, opieczętowana i zalakowana. Teczka z oryginałami pozostała w Kurii. Natomiast inne teki z dokumentami zostały przygotowane do przewiezienia do Kongregacji Spraw Świętych.

       Uroczystość zewnętrzna zakończenia procesu w diecezji miała miejsce 20 lutego 1999 r. w Jarosławiu. Na jej program złożyły się: Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, z licznym udziałem wiernych i zaproszonych gości i sesja naukowa. Podczas sesji, zasadniczy wykład na temat: Walor eklezjalny spodziewanej beatyfikacji Sł. Bożej Anny Jenke wygłosił Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal z KUL. Potem były laudacje i program arytystyczny, w wykonaniu dzieci i młodzieży.

 

       W dniu 27 maja 1999 r. dokumenty procesowe zostały przekazane do Kongregacji Spraw Świętych w Watykanie. Przekazała je s. Bernadeta Lipian i Pani mgr Krystyna Kozak.

 

       Następnie, 6 marca 2000 r., do Rzymu udał się ks. prof. Henryk Misztal, a wraz z nim s. Bernadeta Lipian, która w Kongregacji otrzymała informację, jak należy prowadzić dalsze prace procesowe. W tym, wiele pomógł ks. Profesor, który znany jest w Kongregacji wielu pracownikom. Polski jezuita ks. Hieronim Fokciński - pracujący w Kongregacji - wyraził gotowość być Relatorem sprawy Anny. Jednakże najpierw musi być zatwierdzony Postulator sprawy. Postulator bowiem otwiera proces i przekazuje dokumenty odpowiedniej Komisji, która sprawdza, czy proces na szczeblu diecezjalnym został przeprowadzony prawidłowo. Dopiero po sprawdzeniu, pod kierunkiem Relatora można opracowywać - z całości dokumentów - tzw "Positio", które posłuży Komisjom w Kongregacji do badania heroiczności cnót Sł. Bożej.

       W dniu 15 grudnia 2000 r. Ks. Arcybiskup Józef Michalik mianował Ks. Romana Chowańca - obecnie przebywającego na studiach w Rzymie - Postulatorem sprawy Sł. Bożej Anny Jenke.

       Tak się przedstawiają - w wielkim skrócie - wydarzenia związane z samym procesem beatyfikacyjnym Anny Jenke. W międzyczasie należy czynić wszystko, by rozwijał się kult prywatny Służebnicy Bożej, by znajomość tej Postaci rozpowszechniała się coraz bardziej i docierała wszędzie, gdzie jest to możliwe. Można powiedzieć, że jest to jakby druga ścieżka procesu, prowadząca do tego samego celu. I tą ścieżką idą ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób "nagłaśniają" samą Postać Anny, Jej idee i działalność.

 

Wypowiedzi na temat Służebnicy Bożej Anny Jenke

 

 

 

 

Źródło:
Słoneczna Skała. Kwartalnik o wychowaniu. Nr 35 (I-III) 2001 r. (Numer specjalny).


Powrót do Strony Głównej