Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke

 

 

Ora et labora

       Tymi słowami należy określić cel i zadania Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke. Powstało ono w 1989 r. w Jarosławiu, z inicjatywy O. Wawrzyńca Wawro OP. Początkowo działało ono tylko na terenie Jarosławia. Z czasem rozpowszechniło się w całej Polsce. Obecnie liczy ponad 300 Członków i tyleż Sympatyków. Obecnie w skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke wchodzą: Rafał Solski - prezes, Maria Siara - wiceprezes, Czesława Kuźma - członek (sekretarz), Maria Kuźniar - członek (skarbnik), Stefania Majsterkiewicz - członek. Opiekunem duchowym TPAJ jest Ks. prałat Marian Bocho - proboszcz Kolegiaty w Jarosławiu.

       Towarzystwo ma charakter kulturowo-religijny. Szczegółowe jego zadania określa Statut. Dotyczą one modlitwy i działań, właściwych Annie. Przede wszystkim, pragnie ono realizować idee swej Patronki.

 

 

 

A. Modlitwa

       Towarzystwo kontynuuje, zapoczątkowane przez Annę Jenke w 1969 r. tzw. "Sobótki". Były to nieformalne grupy modlitewne, które Anna zorganizowała i którym sama przewodniczyła. Zaangażowała do nich bliskich, znajomych, przyjaciół, którzy zobowiązali się do nocnego czuwania modlitewnego w pierwsze soboty miesiąca (w kaplicy lub w kościele).

       Celem tych modlitw było wynagradzanie za grzechy świata i wypraszanie łask dla Kościoła św, Ojczyzny i osób potrzebujących pomocy, a szczególnie dla zagubionej młodzieży, rodzin, chorych, samotnych.

       To działanie Anny było nowatorskie, gdyż w tym czasie ruchy religijne, raczej nie były znane. Oprócz różańca i dowolnych modlitw - Anna przygotowywała rozważania. Na wstępie podawała intencje Apostolstwa Modlitwy, potem były refleksje, wiadomości z życia Kościoła, wydarzenia patriotyczne, także wydarzenia z najbliższego otoczenia, które należało omodlić.

(Patrz: A. Jenke: Dzienniczki i rozważania modlitewne, Rzeszów 1997)

 

       Anna żyła w okresie komunizmu - ostrej ateizacji i prześladowania Kościoła, toteż spotykanie się owej grupy modlitewnej, dużej grupy, bo liczącej wówczas ok. 80 osób było utrudnione. Z tych względów, ludzie spotykali sięjuż w mniejszych grupach i w domach prywatnych. A później i to ograniczono. W końcu ustalono, że każdy będzie się modlił u siebie w domu. Wówczas, rozważania pisane przez Annę, były powielane i doręczane każdemu z osobna. Ta praktyka utrzymała się do śmierci Anny i trwa po dziś dzień. "Sobótki" nadal skupiają ludzi z Towarzystwa, wokół programu nakreślonego jeszcze przez Annę. Zmieniają się tylko rozważania i intencje. Wciąż rośnie liczba Członków TPAJ, a lista chętnych jest ciągle otwarta.

 

"Sobótki" są potrzebą chwili

       Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, chcąc być wierne ideom swojej Patronki - kontynuuje Jej działania. Jeśli chodzi o stronę modlitewną, to "Sobótki" - można powiedzieć - są charakterystyczną formą modlitwy. Każda modlitwa jest potrzebna i to w każdym czasie. Dlatego Towarzystwo uważa modlitwę za istotny środek w swojej działalności. Czyni to na wzór Anny.

       Jak wygląda "Sobótka" w swej treści? Na pierwszym miejscu umieszczona jest intencja Apostolstwa Modlitwy na dany miesiąc, a potem krótkie rozważanie aktualne na dany czas oraz różne intencje powszechne, dotyczące życia Kościoła, Ojczyzny i intencje brane z życia Towarzystwa i otoczenia.

       Do intencji stałych należy: modlitwa o rychłą beatyfikację Sł. Bożej Anny, modlitwa wzajemna za siebie, czyli za Członków TPAJ żyjących i zmarłych oraz za Ofiarodawców.

       Jak wynika z doświadczenia i podawanych informacji - "Sobótki" mają i tę wartość, że integrują wszystkich Członków Towarzystwa. W różnych częściach Polski, w jednym dniu (w I sobotę) każdego miesiąca modli się ok. 300 osób w tych samych intencjach i modli się również za siebie wzajemnie. Dlatego, ten rodzaj modlitwy jest wielką siłą duchową Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke i łączy wszystkich razem. To również skarb, którym może się poszczycić Towarzystwo, bowiem otrzymało go bezpośrednio od swojej Patronki. I dlatego pilnie strzeże, kontynuuje i ożywia ten rodzaj modlitwy. Intencje obejmują aktualne i ważne sprawy Kościoła i Ojczyzny. A zatem, "Sobótki" są potrzebą chwili.

 

       Omawiając sprawę "Sobótek" - nie można pominąć tych, którzy troszczą się, by one na czas zostały dostarczane Odbiorcom. Pracuje nad tym wiele osób. Duże uznanie należy się byłej Pani Prezes TPAJ - mgr Karolinie Kubal, która po śmierci Anny jako Jej najbliższa przyjaciółka - redagowała teksty rozważań i osobiście przekazywała je osobom zainteresowanym. Obecnie, teksty "Sobótek", w najbliższym otoczeniu rozprowadzają Panie z Towarzystwa, a do osób zamieszkałych w różnych stronach Polski, "Sobótki" wysyłane są pocztą.

      Najwięcej Członków Towarzystwa znajduje się w Rzeszowie, którzy skupiają się w trzech okręgach:

  1. w Kuratorium Oświaty, gdzie koordynatorem jest Pani Wizytator mgr Elżbieta Golemo,
  2. w Zespole Szkól Gospodarczych, gdzie odpowiedzialną jest Pani mgr Elżbieta Plodzień.
  3. Znaczna grupa (zwłaszcza byłych uczennic Anny) działa przy Annie Pałka.

      Są też i tacy, którzy działają indywidualnie. Koordynatorem w Pruchniku jest Pani Bronisława Potyrała, w Zręcinie k. Krosna Pani Irena Zuzak, w Błażowej Pan Stanisław Koczela, w Radymnie Pani Halina Majka.

       Wyżej wymienione Osoby wzięły na siebie koszty powielania tekstów dla swoich członków i kolportaż. W ten sposób znacznie pomagają w tej pięknej misji rozszerzania wspólnotowej modlitwy, przez którą rośnie chwała Boża i powiększa się dobro duchowe wiernych. Dzięki tej pomocy, również koszty są rozłożone i znacznie odciążają samo biuro Towarzystwa.

 

Pierwsza sobota października 2020 r.

 

Modlitwa wstawiennicza

       Przy omawianiu działalności Towarzystwa, ujmując zagadnienie od strony modlitwy, w tym miejscu należy powiedzieć jeszcze o modlitwach, jakie zanoszą do Boga za przyczyną Sł. Bożej Anny Jenke, nie tylko członkowie Towarzystwa, ale różni ludzie w Polsce i poza jej granicami.

       W kościele, gdzie znajdują się doczesne szczątki Anny, każdego 15-go dnia miesiąca (na pamiątkę iż Anna zmarła 15 lutego) jest odprawiana Msza św. o Jej beatyfikację oraz w intencjach wszystkich, zanoszących prośby do Służebnicy Bożej Anny. W zasadzie, prośby i podziękowania są wpisywane do Księgi Pamiątkowej lub składane na kartkach. Kapłan odczytuje je z każdego miesiąca i odmawia modlitwy.

       Od 1997 r. zanotowanych jest 2053 próśb i podziękowań. Dotyczą one różnych spraw, jak: zdrowia, znalezienia pracy, zdania egzaminów, poprawienia warunków życia. Nierzadko zamieszczane są prośby dotyczące pogłębienia wiary, nawrócenia, odnalezienia drogi życiowej, spełniania dobrze swoich obowiązków, wychowania dzieci i młodzieży na prawych ludzi.

       Ponadto, do biura Towarzystwa, przy ul. Kraszewskiego wpływają listy z podziękowaniami za otrzymane łaski, często graniczące z cudem, które w przekonaniu ludzi wyjednała u Boga Sł. Boża Anna. Jest ich obecnie ponad 150. Jest to ewidentny dowód na "Świętych Obcowanie", wstawienniczą rolę Sł. Bożej Anny, która prosi Boga za ludźmi i wyprasza im potrzebne łaski. Nie wszystko da się ująć w statystyki. Bo któż zliczy modlitwy, często zanoszone w cichości serca, których nikt nie zapisuje? O nich wie tylko sam Bóg.

 

 

Podajemy kilka przykładów próśb i podziękowań, zanotowanych w Księdze Pamiątkowej.

 

       "Przyjacielu i wychowawco młodzieży!
       Proszę Cię o wstawiennictwo u Boga za mną, proszę o pomoc w wyborze szkoły średniej, o pozytywne skutki Sakramentu Bierzmowania, o zdrowie dla mnie i całej rodziny, o łaski dla Nauczycieli, o przemianę kolegi i o prawidłowe rozpoznanie powołania".

Justyna K.

 

       "Czcigodna Anno!
       Poprzez Twoje wstawiennictwo dziękuję Bogu Miłosiernemu, że kiedyś na drodze mojego życia stanęłaś Anno, Ty - właśnie Ty. Sprawiedliwa, kochająca wszystko i wszystkich, mądra i dobra. Kiedy myślę o Tobie, są to moje bardzo piękne wspomnienia, bo jakże rzadko w naszych czasach można spotkać człowieka takiego, jak Ty. Teraz wiem jakim wielkim darem byłaś dla mnie.
       Dzisiaj, kiedy kawał życia mam poza sobą, kiedy wiele poznałam i doznałam, widzę jakiego wspaniałego wyboru dokonałaś w swym życiu. Pomóż mi iść drogą prawdy, miłości i sprawiedliwości. Tak, jak kiedyś słuchałam Twoich wykładów, tak i dziś proszę, bądź moim mistrzem w drodze do Boga".

Twoja ucz. Jadwiga

 

       "Łaskawa Anno!
       Proszę Cię o wstawiennictwo w intencji Anny i Marka oraz o wyleczenie małej Kasi".

 Anna z Warszawy

 

       "Anno!
       Pomóż mi wyprosić u Boga łaskę nawrócenia dla mojego syna Antoniego. Błagam. Proszę także pomóż mi w moich chorobach, pociesz jak to robiłaś jeszcze za Twojego życia. Proszę z pokorą".

Twoja czcicielka

 

       "Sługo Boża Anno!
       Proszę Cię, uproś Boże Miłosierdzie dla wszystkich przewodników, szczególnie z Ojcowa, o zdrowie dla nich, by mogli dobrze spełniać misję przewodnika".

przewodnik z Ojcowa

 

       "Sługo Boża Anno!
       Wchodząc w nowy wiek i na progu trzeciego Tysiąclecia, błagamy Ciebie Święty Boże, abyś zachował, uchronił młode pokolenie od pogaństwa, postmodernizmu i wszelkich złych doświadczeń na ich duszach.
       Za przyczyną Sł. Bożej Anny, napełniaj nowe pokolenia Polek i Polaków odwagą i ucz jak mają żyć, pracować i wychowywać, przede wszystkim dla Twojego Majestatu i chwały niebieskiej"

uczestnik rekolekcji ign. Mateusz z Warszawy

 

       "Proszę o nowe życie.
       Sł. Boża Anno, proszę Cię o wstawiennictwo u Boga i Maryi, abym dobrze kierowała swoim dalszym życiem, aby kiedyś móc stanąć u stóp Pana Jezusa".

Kaśka

 

       "Sługo Boża Anno!
       Dziękuję z całego serca za Twoje wstawiennictwo u Boga za moim synem, który zdał egzamin poprawkowy i jest na trzecim roku studiów. Proszę Cię Patronko "dzieci ulicy" i młodzieży opiekuj się nimi".

dziękuje matka

 

       "Sługo Boża - moja Ukochana Profesorko!
       Dziękuję Ci za wstawiennictwo u Boga i opiekę, której na co dzień doznaję. Nadal roztaczaj tę opiekę nade mną, zwłaszcza, gdy jestem na obczyźnie, abym mogła doczekać się Twojej beatyfikacji".

Barbara - uczennica USA - Chicago

 

       "Cierpienie, jeśli ma przynieść owoce - musi boleć. Anno, Służebnico Boża, uproś u Boga łaskę cierpliwości - prosi matka".

Maria z Małmomic

 

 

       Świadectwo uzdrowienia za przyczyną Sł. Bożej Anny Jenke

       "Dnia 11 lutego 1999 r.- w Dniu Chorych byłam w Jarosławiu na uroczystości. Tam otrzymałam obrazek z modlitwą do Sł. Bożej Anny. W maju 1999 r. odczułam wielkie bóle żołądka. Udałam się do swego lekarza. Ten skierował mnie na badania gastroskopowe. Stwierdzono nadżerkę. W grudniu tegoż samego roku, ponownie otrzymałam atak i ból żołądka. Po wykonaniu następnych badań, lekarz stwierdził chorobę nowotworową. W styczniu 2000 r. - ponowne badania i potwierdzenie poprzedniej diagnozy; miał to być złośliwy rak. Padła propozycja usunięcia całego żołądka. Byłam jeszcze po radę u innego dobrego lekarza, ten również radził poddać się operacji: usunięcia całego żołądka.
       Przez cały czas modliłam się do Sł. Bożej Anny. W końcu zgodziłam się na zabieg. Na salę operacyjną poszłam z obrazkiem (z Anną), trzymając go kurczowo w ręce, na co zwróciła uwagę pielęgniarka, która wzięła obrazek i położyła mi pod głowę. Operacja trwała 6 godzin. Zostawiono mi 1/5 żołądka. Bardzo szybko przychodziłam do zdrowia.
       Badania kontrolne, po operacji, z dnia 10 X 2000 r. okazały się pozytywne. A ja czuję się przez cały czas dobrze. Muszę trochę uważać na jakość jedzenia i jeść częściej - ale służy mi apetyt.
       Wierzę mocno, że tę łaskę wyprosiła mi Sł. Boża Anna. Próbowałam zebrać wszystkie dowody, świadectwa i diagnozy na temat mojej choroby, z potwierdzeniem, iż to było nadzwyczajne uzdrowienie, jednakże lekarze mówili, że trzeba jeszcze z tym zaczekać.
       Za to, co już otrzymałam, niezależnie od opinii lekarza - dziękuję dobremu Bogu za łaskę życia i zdrowia, którą mi wyprosiła Sł. Boża Anna. Z obrazkiem i modlitwą na nim zamieszczoną- nie rozstaję się".

Danuta K. (z miejscowości leżącej blisko Jarosławia)

 

 

 

B. Działanie

       Modlitwa i działanie, słowo i czyn - to właściwa postawa każdego apostoła. Te dwa czynniki, które przeplataj ą się wzajemnie, uzupełniają - czynią życie jednostek, czy wspólnoty owocnym.

       W postępowaniu Anny było podobnie. Tak też stara się czynić Towarzystwo Jej Przyjaciół. Mając za Patronkę nieprzeciętnego pedagoga i wychowawcę w działaniu, szczególną uwagę zwraca na sprawy wychowania młodego pokolenia. Bo też ta sprawa najbardziej leżała na sercu Anny. Całe swoje życie poświęciła młodzieży, a zwłaszcza tej zagubionej, załamanej duchowo i "dzieciom ulicy", to znaczy biednym i opuszczonym. Im najwięcej okazywała serca i prostowała ich "poplątane ścieżki" życia.

       Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, idąc za wzorem swej Patronki, w dziedzinie wychowania, od kilku lat poczyniło wiele przedsięwzięć. Z pewnościąna skutki trzeba poczekać, chociaż już dziś częściowo można je widzieć.

       W pierwszych latach działania Towarzystwa, wiele biednych rodzin, dzieci otrzymywało paczki żywnościowe, z ubraniem, butami. Kilkoro dzieci na terenie Jarosławia korzystało w restauracjach z bezpłatnych obiadów. Była również organizowana pomoc słabszym uczniom w nauce.

       Za pomocą charytatywną, szła pełniejsza informacja o zagrożeniach moralnych młodego pokolenia, o potrzebie uchronienia dzieci i młodzieży od złych wpływów płynących z mass mediów. Temu służyły: sympozja, seminaria, sesje, spotkania urządzane w różnych miejscowościach.

       Najwięcej było ich w Jarosławiu, Rzeszowie, Przeworsku. Uczestnikami spotkań, najczęściej byli nauczyciele. Urządzało je przede wszystkim Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu, jak również Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie" działające w Rzeszowie, z Prezesem mgr Jerzym Malinowskim na czele. Pan Prezes mgr Jerzy Malinowski jest równocześnie Pracownikiem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Znany jest z wielkiego zaangażowania w sprawy wychowawcze młodego pokolenia. W swoich wystąpieniach i działaniach, bardzo często odwołuje się do przykładu Anny Jenke i Jej programu wychowawczego.

       Podobnie działają inni Pracownicy Kuratorium, jak: mgr Elżbieta Golemo, mgr Andrzej Bajorski, mgr Jan Kulpa, mgr Marek Kądziółka.

 

       Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu jest wdzięczne Kuratorium Oświaty woj. Podkarpackiego za przydzielenie Towarzystwu tzw. gruntów edukacyjnych, dzięki którym mogło ono przeprowadzić dwukrotnie (w 1999 r. i w 2000 r.) kursy - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli pt. "Konstruowanie programu wychowawczego SŁONECZNA SKAŁA, w kontekście osiągnięć pedagogicznych Anny Jenke".

       W kursach wzięło udział ponad sto osób. Było to przedsięwzięcie bardzo pożyteczne, bowiem nauczyciele zdobyli pewne umiejętności, jak opracowywać scenariusze działań wychowawczych oraz tworzyć programy wychowawcze, obejmując różne obszary życia szkoły. Przy tym, uczestnicy kursu zapoznali się bliżej z samą Postacią Anny - znakomitym wzorem wychowawcy.

 

       Idąc w kierunku usprawniania działań wychowawczych, jak i szerzenia znajomości Anny Jenke wśród społeczeństwa, zwłaszcza nauczycieli - Towarzystwo utrzymuje kontakty z różnymi ludźmi oraz instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami, szkołami.

       Do nich należy: Instytut Edukacji Narodowej, z Dyrektorem mgr Arkadiuszem Robaczewskim na czele. Prelegenci z IEN służą nam swoimi wykładami podczas sesji naukowych, organizowanych przez Towarzystwo. W temacie wykładu, zawsze znajdzie się wspomnienie o Annie jako wzorze osobowym pedagoga i wychowawcy, gorącego patrioty i gorliwego katolika.

 

       Towarzystwo należy również do Rady Ruchów Katolickich. Przedstawiciele TPAJ brali udział w spotkaniach. W grudniu 2000 r.w Kongresie RRK, który się odbył w Warszawie wziął udział mgr Jerzy Malinowski. W swoim wystąpieniu miał okazję powiedzieć również o Annie.

 

       Towarzystwo współpracuje także z Zespołem Wspierającym Radio Maryja, który swoją siedzibę ma w Krakowie. Przewodniczącym Zespołu jest prof. dr hab. Janusz Kawecki. Towarzystwo popiera Radio Maryja w każdy możliwy sposób, nie wyłączając w tym wszelkich protestów, gdy Radio jest zagrożone.

       Przedstawiciele Towarzystwa dwukrotnie występowali w Radiu Maryja (Błażowa i Toruń) w audycji Rozmów Niedokońconych, podczas których była przedstawiona Anna jako wzór pedagogów i Jej program wychowawczy.

       Bliskie Towarzystwu Przyjaciół Anny Jenke jest Polskie Towarzystwo Nauczycieli, mające swoją główną siedzibę w Warszawie. Prezesem PTN jest mgr Zofia Chomczyk, która jest również członkiem TPAJ i w każdy możliwy sposób ukazuje Annę jako wzór dla nauczycieli. W tym celu, w dniu 18 X 1998 r. Pani Prezes zorganizowała w Warszawie sesję naukową poświęconą Annie. Brała też udział w uroczystościach w Jarosławiu z okazji zakończenia procesu beatyfikacyjnego. Sł. B. Anny, gdzie wygłosiła referat pt. Pedagogiczne przesłanie życia Sł. Bożej Anny Jenke.

 

       Zasługą PTN jest wydanie Kodeksu Etyki Nauczyciela, w którym zawarte są zasady wychowania opartego na wartościach chrześcijańskich. W Rzeszowie znajduje się Oddział PTN, gdzie Prezesem jest mgr Grzegorz Napiórkowski, równocześnie członek TPAJ, który słowem mówionym i pisanym również rozsławia dobre imię Anny i Jej przesłanie.

 

       Tematy wychowawcze są bliskie także Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowawców w Przeworsku, a to dzięki działalności Pani Prezes KSW mgr Annie Piejko. Na uwagę zasługuje fakt organizowania przez KSW Forum Wychowawczego, skupiającego przeważnie nauczycieli. Poruszane tematy na Forum są ciekawe i aktualne. Przedstawiana jest wtedy również postać Anny Jenke i Jej program wychowawczy. Zabiega o to Pani mgr Anna Piejko, która jest równocześnie Członkiem TPAJ.

 

       Biorąc pod uwagę kontakty Towarzystwa z innymi stowarzyszeniami czy z zespołami - należy jeszcze podkreślić współpracę z Zespołem wokalno-muzycznym "Tomaszowiacy". Zespół ten (z Tomaszowa Lub.), pod kierownictwem mgr Mariana Gumieli, jest często zapraszany do Jarosławia na różne uroczystości, organizowane przez TPAJ - dla ich uświetnienia pięknym programem wokalno-muzycznym.

 

       Anna Jenke zapisała się w ludzkiej pamięci jako wspaniała harcerka. Toteż, Towarzystwo utrzymuje przyjazne stosunki z Harcerstwem. Do Przyjaciół i osób nam bliskich należy: mgr Janusz Krężel - pedagog, harcmistrz, pisarz. Na uwagę zasługują liczne wydawnictwa Pana Janusza na temat harcerstwa polskiego, w tym wspaniałe dzieło "Szare Szeregi na terenie południowo-Wschodzniej Polski". Wjednym z tomów tego dzieła Autor poświęcił miejsce również Annie jako Harcerce, biorącej udział w różnych akcjach w czasie II wojny światowej.

       Klub Przyjaciół Książki Harcerskiej przy Komendzie Hufca ZHP im. gen J. Bema w Tarnowie -zorganizował pielgrzymkę Kamieni na Szaniec na Jasną Górę 3 IX 1999 r., w związku z 55 rocznicą powstania tego symbolu trwania narodu i buntu przeciw przemocy. Tam, na Jasnej Górze, Harcerze złożyli faksymile Kamieni, ręcznie przepisanych przez kopistkę, z listem laudacyjnym St. Broniewskiego "Orszy" - Naczelnika Szarych Szeregów. Jeden przepisany egzemplarz został ofiarowany Towarzystwu Przyjaciół Anny Jenke. Jest to bardzo cenny dar, również i z tych względów, iż książka "Kamienie na Szaniec" - była dla Anny najdroższą lekturą, do której często wracała. W swoich notatkach zapisała: "Czytam drugi raz "Kamienie na Szaniec". Jak mi daleko do Ich postaw".

       Towarzystwo utrzymuje więzi przyjaźni z dh Zofią Nowakowską z Rzeszowa, z ks. Januszem Burym również z Rzeszowa - kapelanem Harcerzy, z O. hm Dominikiem Orczykowskim (kapucynem), dh Marią Szumilak ze Stalowej Woli, z harcerzami z Jarosławia na czele z hm O. Teodorem Bieleckim oraz z harcerzami ze Szk. Podst. im ks. Piotra Skargi, którzy wraz ze swoją dh Anną Stec przygotowują się nadać swojej drużynie imię Anny Jenke.

       Wyżej wymienieni harcerze, wraz z Opiekunami biorą udział w różnych uroczystościach, imprezach jakie organizuje Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke.

 

       Towarzystwo propagujące program wychowania wg Anny, utrzymuje kontakty z wieloma szkołami. Do zaprzyjaźnionej szkoły, należy Szkoła Podstawowa w Rogóżnie im Anny Jenke. Już samo to, że za Patronkę ma Annę, to utrzymuje ścisłe więzi z Towarzystwem. W tej szkole ciągle się coś dobrego dzieje. Dzięki wspaniałej Pani Dyrektor mgr Janinie Fudali, Gronu Nauczycielskiemu i Ks. proboszczowi i katechecie Zbigniewowi Malcowi - w tej szkole Anna żyje. Żyje w programie wychowawczym, w modlitwie do Niej, w świętowaniu rocznic, w konkursach wiedzy, w poezji, piosence. Szkoła bierze udział we wszystkich uroczystościach w Jarosławiu, poświęconych Annie.

       Inną szkołą bliską Towarzystwu - to Zespól Szkól Gospodarczych w Rzeszowie. Od kilku lat istnieje współpraca między Towarzystwem a tą Szkołą. Pani Dyrektor mgr Maria Kalinowska i kilkanaście osób spośród Grona Nauczycieli - to Członkowie Towarzystwa. Pani Dyrektor M. Kalinowska, w jednym z listów do Towarzystwa napisała: "(...) Dla mnie osobiście Sł. Boża Anna Jenke stanowi wzór kobiety, dyrektora, nauczyciela. wychowawcy, odpowiedzialnej za swoją Ojczyznę - Polki. Jej duch towarzyszy moim poczynaniom, w Nim szukam inspiracji do budowania własnego wnętrza, własnej życiowej drogi (...)."

       Innym środowiskiem szkolnym, gdzie Anna zaistniała - to Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie A to dzięki Pani mgr Halinie Szczepaniec, która jest tam nauczycielem. Na Konferencji dla nauczycieli rodziców i katechetów w Szczecinie, w dniu 21 IV 1999 r. - Pani mgr Halina wygłosiła cenny referat pt. "Anna Jenke wybitny pedagog trudnych czasów". Ponadto, napisała szereg artykułów do różnych czasopism na temat Anny, przez co przyczyniła się do szerzenia znajomości Anny i Jej programu, gdzieś daleko - na północy kraju.

       W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć o Pani Janinie Jakobsze, która również w Szczecinie rozsławia imię swojej Pani Profesor Anny (była Jej uczennicą).

 

Źródło:
Słoneczna Skała. Kwartalnik o wychowaniu. Nr 35 (I-III) 2001 r. (Numer specjalny).

 

 

 

Co mówią nasi Wielcy Wychowawcy?

 

 

 

.
Biuro Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke
ul. Kraszewskiego 37/1
37-500 Jarosław
tel. (016) 621 22 97
E-mail: tow.jenke@gmail.com

 

 

 


Powrót do Strony Głównej