Kalendarz życia Służebnicy Bożej Anny Jenke

 

.

 

 • 3 IV 1921 r. - Urodziła się w Błażowej k. Rzeszowa, w parafii Błażowa, w woj. rzeszowskim.

 • 15 V 1921 r. - Ochrzczona w parafialnym kościele w Błażowej. Sakramentu chrztu udzielił ks. Józef Borcz. Na chrzcie św. otrzymała trzy imiona: Anna, Paulina, Maria. Rodzicami chrzestnymi byli: Saturnin Wierzbicki i Maria Jenke.

 • 1 IX 1927 r. - Rozpoczęła naukę w szkole powszechnej w Błażowej.

 • 1927 r.. - Wraz z rodzicami już na stałe wyjechała do Jarosławia, gdzie kontynuowała naukę w szkole. Uczęszczała do szkoły im. Bł. Kingi. Nauka trwała cztery lata.

 • 7 VI 1930 r. - Przyjęła Pierwszą Komunię św. w kościele parafialnym w Jarosławiu. Proboszczem w tym czasie był ks. Zygmunt Męski.

   

 • 1932 r. - Po ukończeniu czterech lat szkoły powszechnej, Anna rozpoczęła naukę w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. J. Słowackiego w Jarosławiu.

 • 20 VII 1933 r. - Została przyjęta do Gimnazjum Ogólnokształcącym. W Jarosławiu, prowadzonego przez Siostry Niepokalanki.

 • 24 V 1934 r. - Przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Bpa Franciszka Bardy - ordynariusza przemyskiego.

 • 1937 r. - Ukończyła Gimnazjum. - Została przyjęta do 2-letniego Liceum, prowadzonego również przez Siostry.

 • 1937 r. - Złożyła przyrzeczenie harcerskie, będąc na kursie drużynowych w Zakli.

   

 • 1937-1939 r. - Po odbyciu pewnej próby, objęła prowadzenie III Drużyny Harcerskiej (im. Anny Chrzanowskiej), działającej przy szkole Sióstr Niepokalanek.

 • 5 V 1939 r. - Zdała egzamin dojrzałości.

 • 1 IX 1939 r. - Wybuch drugiej wojny światowej. Od pierwszych dni, Anna angażuje się w akcje: czyni z harcerkami zapasy żywnościowe, kompletuje apteczkę, pracuje w Pogotowiu, w szpitalu, wysyła paczki jeńcom, organizuje dla biednych i opuszczonych dzieci "kromkę chleba", pracuje w RGO (Rada Główna Opiekuńcza) na rzecz ludzi poszkodowanych i biednych. Urządza zbiórki dla Powstańców Warszawy, odwiedza chorych i biednych w domach prywatnych.

 • 15 XI 1940 r. - Zatrudniona w drukami w charakterze praktykantki biurowej. Równocześnie angażuje się w działalność konspiracyjną - "trzyma rękę na pulsie życia miasta Jarosławia".

 • 25 IV 1942. - Otrzymuje poświadczenie swej pracy w Polskiej Drukami Spółdzielczej.

   

 • styczeń 1942 - lipiec 1944 r. - Bierze udział w tajnym nauczaniu, zorganizowanym za czasów okupacji niemieckiej, w charakterze nauczycielki Gimn. i Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu.

 • 1945 r. - Wyjazd na studia na Uniwersytet Jagielloński.

 • 15 X 1945 r. - Otrzymuje indeks studenta na Wydziale Humanistycznym UJ - filologia polska.

 • 1945-1950 r. - Lata studiów na UJ - Wydział Nauk Humanistycznych - filologia polska. Okres nauki i egzaminów. Zdaje egzaminy u następujących profesorów:

   1) prof. Małecki - gramatyka opisowa języka starocerkiewno-słowiańskiego - bardzo dobry,
   2) prof. Klemensiewicz - gramatyka opisowa języka polskiego - dostateczny,
   3) prof. Wyka - poetyka i bibliografia - bardzo dobry,
   4) prof. Klemensiewicz - podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego i dialektologii - dobry,
   5) prof. Ingarden - główne zasady nauk filozoficznych - dobry,
   6) prof. Lepszy - z historii Polski kulturalnej i ustrojowej - bardzo dobry,
   7) Kuria Metropolitalna w Krakowie - Roczny Kurs Katechetyczny - dogmatyka, apostolstwo świeckich, etyka, historia Kościoła, liturgika, Pismo św., teodycea - wszystkie oceny: bardzo dobry. Ponadto, bierze czynny udział w kursie pedagogiki i metodyki religii, przeprowadza 2 lekcje z religii w szkole podstawowej i zdaje egzaminy z wynikiem bardzo dobrym. Otrzymuje uprawnienie do nauczania religii w szkołach podstawowych,
   8) prof. Kleczkowski - historia literatury niemieckiej - dobry,
   9) Roczne studia pedagogiczne na UJ,
   10) prof. Pigoń - historia literatury polskiej - bardzo dobry.

 • 20 VII - 30 VII 1950 r. - Bierze udział w kursie wakacyjnym literatury dziecięcej, zorganizowanym przez Ministerstwo Oświaty w Milanówku.

   

 • IX 1950 r. - Zostaje przyjęta do pracy w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu w charakterze nauczyciela języka polskiego.

 • 15 XI - 15 XII. - Otrzymuje płatny urlop dla dokonania studiów.

 • 14 XII 1950 r. - Po przedstawieniu pracy magisterskiej pt. "Dziecko ulicy w polskiej literaturze 20-lecia międzywojennego", która została przyjęta z wynikiem bardzo dobrym, poddaje się egzaminowi z historii literatury polskiej i otrzymuje wynik bardzo dobry. Uzyskuje stopień magistra w zakresie filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych UJ.

 • 23 X 1952 r. - Jako nauczyciel Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, składa ślubowanie służbowe.

 • 1953/54 - Jest uczestnikiem Państwowego Zaocznego Kursu Bibliotekarskiego w Warszawie, który uprawniał do zajmowania stanowiska w bibliotekach powszechnych na równi z absolwentami państwowych liceów bibliotekarskich.

   

 • 11 XII 1954 r. - Składa egzamin z Kursu Bibliotekarskiego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie, powołaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki z wynikiem bardzo dobrym.

 • 31 VIII 1956 r. - Zwolniona z pracy w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu.

 • 1 VIII 1956 r. - Zostaje przyjęta do pracy w Bibliotece Miejskiej w charakterze kontraktowego pracownika umysłowego na stanowisko kierownika.

 • 16 IV 1957 r. - Komisja Rehabilitacyjna w Rzeszowie daje pozytywną odpowiedź na jej prośby, by mogła powrócić do pracy w szkolnictwie.

 • 11 X 1956 - 31 VIII 1958 r. - Zatrudniona w Bibliotece Miejskiej.

   

 • 1 IX 1958 r. - Zatrudniona w charakterze nauczycielki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu.

 • 19 IX 1959 r. - Otrzymuje dodatek do poborów przyznawany przez Ministra Kultury i Sztuki dla wybitnych pedagogów.

 • 1959 r. - Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły LSP na miesiąc listopad 1959 r.

 • od 1 IX do 31 VIII 1960 r. - Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły LSP.

 • od 1 IX do 31 VIII 1961 r. - Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły LSP.

   

 • 1 IX 1961 r. aż do odwołania. - Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły LSP.

 • 25 V 1962 r. - Anna wnosi rezygnację ze stanowiska dyrektora, motywując ją stanem zdrowia. Wydział Kultury przychyla się do jej prośby, proponując objęcie funkcji z-cy dyrektora, na co ta wyraża zgodę. Wydział Kultury był za jej utrzymaniem w kierownictwie szkoły dla zachowania ciągłości rozpoczętych prac przez szkołę. Ponadto uznał ją za dobrego pedagoga i administratora, co wpływało korzystnie dla szkoły. Opinia ta jest zawarta w decyzji władz Wydziału Kultury.

 • 31 VIII 1962 r. - Zwolnienie z pełnienia obowiązków dyrektora szkoły LSP.

 • 1 IX 1962 r. - Powierzenie obowiązków zastępcy dyrektora szkoły LSP.

 • 18 X 1963 r. - Otrzymuje dodatek do poborów przyznawany dla wybitnych pedagogów.

   

 • 31 VIII 1964 r. - Na własną prośbę zostaje zwolniona z pełnienia obowiązków z-cy dyrektora szkoły LSP.

 • za rok 1964/65 - Otrzymuje specjalny dodatek do poborów przyznawany dla wybitnych pedagogów.

 • 24 IV 1965 r. - Otrzymuje zaświadczenie lekarskie od okulisty, stwierdzające duży stopień krótkowzroczności obu oczu. Wskazania: ograniczenie pracy wzrokowej.

 • 17 V 1965 r. - Prosi o zniżkę godzin pracy ze względu na stan zdrowia. Dyrekcja LSP popiera prośbę.

 • na rok 1965/66 - Wydział Kultury w Rzeszowie przychyla się do prośby i obniża wymiar godzin do 18 tygodniowo.

   

 • za rok 1965/66 - Otrzymuje specjalny dodatek do poborów przyznawany dla wybitnych pedagogów.

 • 13 V 1966 r. - Prosi o zniżkę godzin na rok szk. 1966/67 ze względu na stan zdrowia.

 • na rok 1966/67 - Wydział Kultury obniża wymiar godzin do 18 tygodniowo.

 • 1967 r. - Prosi o zniżkę godzin na rok szk. 1967/68 do 15-tu tygodniowo ze względu na stan zdrowia oczu.

 • na rok 1967/68 - Wydział Kultury obniża wymiar godzin do 15 tygodniowo.

   

 • 30 V 1968 r. - Prosi o zniżkę godzin nauczania.

 • 24 VI 1968 r. - Wydział Kultury odmawia obniżenia wymiaru godzin, motywując, że brak jest podstawy do dalszego (ponad 2 lata) otrzymania zniżki godzin nauczania. Uczynić to może Komisja Lekarska do spraw inwalidztwa, do której petentka ma prawo odwołania się.

 • maj 1970 r. - Choroba nowotworowa daje znać o sobie, Anna idzie do szpitala w Jarosławiu na zabieg. Po rekonwalescencji (5 miesięcy) wraca do pracy.

 • 6 X 1972 r. Uchwałą Rady Państwa zostaje odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

 • 14 X 1972 r. - Z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie otrzymuje tytuł Profesora szkoły średniej.

   

 • od 1 IX 1974 do 30 XI 1974 r. - Otrzymuje obniżkę godzin nauczania do 17 tygodniowo.

 • od 7 X 1974 do 7 I 1975 r. - Otrzymuje urlop płatny dla poratowania zdrowia.

 • od 8 I 1975 do 7 IIII 1975 r. - Otrzymuje płatny urlop dla poratowania zdrowia.

 • od 1 IX 1975 do 30 XI 1975 r. - Otrzymuje obniżkę godzin nauczania do 16 tygodniowo.

   

 • Listopad 1975 - Wyjeżdża na klinikę do Gliwic na onkologię.

 • na święta Bożego Narodzenia 1975 r. - Zostaje wypisana ze szpitala, jako, że się nie nadaje już do dalszego leczenia. Zabiera ją do siebie przyjaciółka z Gliwic Antonina Kaczor.

 • 19 I 1976 r. - Zostaje przewieziona przez Eugeniusza Zatorę do swego domu w Jarosławiu. Ma zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i duchową. Zadbały o to jej przyjaciółki: Maria Andres z Krakowa i miejscowe panie. Z Komunią św. codziennie przychodził kapłan z kolegiaty - ks. Kazimierz Brzyski - katecheta Liceum Sztuk Plastycznych.

 • 15 II 1976 r. - Zaopatrzona Sakramentami św. zmarła na chorobę nowotworową - czerniaka skóry.

 • 18 II 1976 r. - Odbył się pogrzeb przy udziale licznie zgromadzonych ludzi. Wzięło w nim udział miejscowe duchowieństwo, kapłani z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu z Rektorem na czele - ks. dr Stefanem Moskwą (obecnym ks. biskupem), siostry zakonne, najbliższa rodzina, młodzież z LSP i innych szkół jarosławskich, absolwenci LSP, przyjaciele Zmarłej i rzesze wiernych z Jarosławia i okolic. Pogrzeb porównywano do wielkiej manifestacji, jaka rzadko się zdarza. Trumnę z doczesnymi szczątkami Zmarłej wystawiono w kolegiacie, gdzie wierni mieli możliwość przy niej się modlić. Zwykle zmarłych przewozi się do kaplicy cmentarnej, gdzie spoczywają do dnia pogrzebu. W tym przypadku zastosowano wyjątek. Przed Mszą św. pogrzebową, młodzież z LSP pożegnała swoją profesorkę poezją ulubionych poetów Zmarłej. Mszę św. celebrowało wielu kapłanów. Mowę pogrzebową wygłosił proboszcz kolegiaty - ks. dr Bronisław Fila, który podkreślił niezwykłość tej Postaci, a to dzięki temu, iż na co dzień żyła Ewangelią. Po Mszy św. wyruszył kondukt pogrzebowy. Trasa prowadziła ulicami miasta aż na Stary Cmentarz. Mimo przygotowanego karawanu, młodzież niosła trumnę na swoich ramionach. Pochód był olbrzymi. Ruch uliczny wstrzymany. Wzdłuż trasy stały tłumy ludzi, na twarzach których była wielka zaduma. Pogrzeb prowadził ks. proboszcz Bronisław Fila w asyście kapłanów. Po skończonych obrzędach na cmentarzu, jeszcze raz żegnano Zmarłą, dziękując jej za wiele dobra, którym obdarzała każdego z kim się kiedykolwiek zetknęła. Spoczęła w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu w Jarosławiu, na którym widnieje napis: "Jezu ufam Tobie". Uczestnicy pogrzebu stwierdzali niezwykłość tej Osoby, mówili, że zmarła święta.

   

 • 26 III 1993 r. - Kuria Metropolitarna w Przemyślu, mając na uwadze powszechną opinię o świętości Anny i prośby, szczególnie stowarzyszeń religijnych, by Annę ukazać jako wzór dla katolików świeckich, staraniem Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka -ówczesnego Ordynariusza diecezji- rozpoczęła proces beatyfikacyjny Anny Jenke na szczeblu diecezjalnym. Proces trwa.

 • 10 IV - 11 IV 1997 r. - Dokonano ekshumacji doczesnych szczątków Sł. Bożej Anny Jenke, które z cmentarza przeniesiono do krypty, znajdującej się w kościele św. Mikołaja w Jarosławiu - w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Anny Jenke.

 •  

   

   

  Źródło:
  Anna Jenke: Dzienniczki i Rozważania. Rzeszów-Jarosław 1997.


  Powrót do Strony Głównej