Obowiązki i Obietnice

w Osobistym Poświęceniu się Sercu Bożemu

według Św. Małgorzaty Marii Alacoque

 

 

Obowiązki Osobiście Poświęconych Sercu Bożemu

Obietnice Serca Jezusowego dane Osobiście Mu Poświęconym

 

 

Obowiązki Osobiście Poświęconych Sercu Bożemu

1. Uważając się za całkowitą własność Serca Jezusowego żywić do Niego szczególniejsze nabożeństwo i na wszelki sposób "czcić i wielbić To Serce" przez całe życie aż do śmierci.

2. Wynagradzać Sercu Jezusowemu "za niewdzięczność, wzgardę, nieuszanowanie, lekceważenie, oziębłość i świętokradztwo", jakich doznaje w Najświętszym Sakramencie od grzeszników; w tej intencji, jak i w innych intencjach Dzieła przyjmować Komunię Św. w każdy piątek miesiąca (w razie przeszkody - w niedzielę po nim następującą) i odbywać co miesiąc tzw. "Godzinę Świętą".

3. "Wyrzekając się wszystkiego, co by Sercu Jezusowemu mogło się nie podobać", planowo, za poradą stałego spowiednika, wyzbywać się grzechów, przede wszystkich głównego (względnie wady), ewentualnie ćwiczyć się w odpowiedniej cnocie. Dla uzyskania lepszych wyników w tej pracy nad sobą doradza się codziennie wieczorem odbywać rachunek sumienia przy pomocy tzw. "Miesięcznych adnotacyj duchowych".

4. "Stosować się we wszystkim do świętych zasad Jezusowych" tak w życiu prywatnym, jak i publicznym, oraz sumiennie spełniać obowiązki stanu. Dlatego bardzo zaleca się codziennie z czcią czytać Pismo Św., a zwłaszcza Ewangelię Św., przez 15 minut, a nadto poświęcać tyleż czasu na czytanie innych książek treści religijnej.

5. "Zwracać się do Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich potrzebach z pokorą, wielką czcią i zarazem z całą ufnością dziecięcą, zupełnie zdając się na Jego o nas troskę, jak dzieci na swego dobrego Ojca".

6. Żywić "wielką miłość dla bliźnich, modląc się za nich, jak za siebie samych", oraz utrzymując z nimi jedność i pokój, "gdyż jest to jeden ze szczególnych skutków tego nabożeństwa, zjednoczenie serc poróżnionych i uspokojenie dusz".

7. "W miarę całej naszej możności" szerzyć kult Serca Bożego, a szczególnie poświęcenie się Jemu dusz, a to przez rozmowy, listy, książki, ofiary na ten cel, a jeszcze bardziej przez modlitwę i cierpienie.

8. Codziennie odmawiać akt osobistego poświęcenia się i wraz z nim nosić na sobie ze czcią wizerunek Najświętszego Serca Jezusowego.

9. W każdy piątek miesiąca odnawiać swe poświęcenie się Serca Jezusowego; w tej intencji wysłuchać Mszy Św., przystąpić do Komunii Św. oraz goręcej odmówić akt poświęcenia się.

10. Ze szczególnym nabożeństwem obchodzić trzy uroczystości: Bożego Ciała, Serca Jezusowego i Chrystusa Króla, przystąpiwszy w te dni do Komunii Św.. Wskazane jest przygotować się do nich przez nowenny oraz gorliwie przyczyniać się do ich zorganizowania, by wypadły najwspanialej.

 

Obietnice Serca Jezusowego dane Osobiście Mu Poświęconym

1. "Pan Nasz odsłonił... skarby miłości i łask dla tych osób, które Mu się poświęcą i ofiarują, a skarby te są tak olbrzymie, iż nie potrafię tego wyrazić...".

2. " Boskie Serce jest ... pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników, którzy zechcą tam się ukryć dla uniknięcia sprawiedliwości Boga..." - "Umieszczając ich na szczególnej liście Swego Serca Boskiego... Jezus zapewnia ich zbawienie..." - "Niszcząc panowanie szatana w duszach..., nie pozwoli zginąć żadnej z tych wszystkich, które Mu się poświęcą".

3. "Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego u tych wszystkich, którzy Mu się poświęcą i ofiarują z zapałem, przyniesie obfity owoc i dokona wielkiej przemiany wewnętrznej".

4. W Sercu Jezusa "znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie...".

5. Otrzymują "błogosławieństwo niebios we wszystkich swych przedsięwzięciach".

6. Serce Jezusa będzie dla nich "ulgą w pracy", "mocą w słabości (i) najlepszym lekarstwem na wszelkie zło".

7. Serce Jezusa będzie dla nich "pociechą w troskach, strapieniach i smutkach".

8. "Jako źródło wszelkich dóbr... zaradzi wszystkim ich potrzebom", w pierwszym jednak rzędzie - duchowym.

9. "W Tym Sercu Najświętszym znajdą miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia".

10. "Boskie Me Serce szczególnie w godzinę ich śmierci stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem". - "Jakże słodko będzie umierać po życiu, w ciągu którego żywiło się czułe i ustawiczne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego".

11. "Pan Nasz ukazał... wiele imion Tam (w Sercu Swym) zapisanych za to pragnienie, z jakim pracują dla Jego Chwały i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd usunąć".

12. Tzw. "Wielka Obietnica": "W nadmiarze Miłosierdzia Mego Serca obiecuję..., że wszechmocna Ma miłośc udzieli ostatecznej łaski pomocy wszystkim, którzy przystapią przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Św., tak iż nie umrą w Mojej niełasce, ani bez Sakramentów i że Boskie Me Serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie (ich życia)" .

 

 

Obietnica dla Rodziny Osobiście Poświęconego

 

"Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym (krewnym), na których ONO spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością"

 

Źródło:    

Obowiązki i Obietnice w osobistym poświęceniu się Sercu Bożemu według Św. Małgorzaty Marii Alacoque. Wydawnictwo Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa przy Kościele MB N.P. Kraków, 1999 r (wznowienie).

Broszura zawiera adnotację:

Za pozwoleniem władzy Duchownej. Dnia 26.10.1948. Adam Stephanus Card. Sapieha. L. 8270/48

 

 

 


Powrót do Strony Głównej