Dzień piąty

MODLITWA ZA RODZINY NIEPEŁNE I OSOBY POZBAWIONE RODZINY

 

      Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta , która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49,15).

      Życie w rodzinie niesie ze sobą wiele problemów, łączy się z codziennym cierpieniem. Tym bardziej trudno żyć rodzinie, kiedy brakuje w niej ojca czy matki, a zwłaszcza dzieciom, gdy brakuje im obojga rodziców. Jakie ciężary spadają na matkę lub ojca samotnie wychowujących dzieci, czy też na dzieci, które niekiedy muszą podjąć wcześnie obowiązki dorosłych. Mogą czuć się gorsze od innych lub nawet opuszczone od Boga, jak Chrystus, gdy wołał na krzyżu: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? ". Bóg jednak nigdy człowieka nie opuszcza, "umiłował go do końca", o czym zapewnia nas prorok Izajasz.

      Święta Rodzino, prosimy Cię za osoby żyjące w rodzinach niepełnych bądź pozbawione rodziny, aby zobaczyły miłość Boga Ojca i nigdy w nią nie zwątpiły.

 

      Zawierzenie Świętej Rodzinie

      Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

      Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

      Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

      Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

      Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

      Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

      Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej